ยิ น ดี ต้ อ น รั บ เ ข้ า สู่ บ ล๊ อ ก ส่ ว น ตั ว ข อ ง ผ ม ค รั บ บ บ บ บ ~*

เกี่ยวกับฉัน

ประวัติส่วนตัว

ชื่อ นาย สกล นามสกุล แก้วมุงคุณ ชื่อเล่น ปอนด์

เกิดวันที่ 27 ธันวาคน พ.ศ. 2534

ภูมิลำเนา บ้านเลขที่ 81/8 ม.9 ต. ดำเนินสะดวก อ. ดำเนินสะดวก จ. ราชบุรี 70130

กำลังศึกษาอยู่ที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

คณะ ครุศาสตร์ สาขาวิชา การประถมศึกษา ปี 53 

หมู่ 1 รหัส 534188005 ภาคเรียนที่ 2 

กีฬาที่ชื่นชอบ ฟุตซอล

Email pangpondza1@Gmail.com

Phone 083-8129396

คติประจำใจ เกิดมาอย่าดูถูก "คน" !! ~